Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
20.1.2021.  | Natječaji i javni pozivi

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica od km 5+480,0 do 6+940,0 u Općini Radoboj

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/21-01/01
URBROJ: 2140/01-08-21-2
Krapina, 20. siječnja 2021.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica od km 5+480,0 do 6+940,0 u Općini Radoboj

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Ovlaštenik: Maxicon d.o.o., Kružna 22, Zagreb

Lokacija zahvata

Tehničko održavanje potoka Radobojčica planira se na području Općine Radoboj.

Sažeti opis zahvata

Predmetnim zahvatom predviđeni su radovi pojačanog održavanja potoka Radobojčica na dionici od km 5+480,0 do 6+940,0. Predmetna dionica obuhvaća 1.460 m potoka uzvodno i pozicijski prati lokalnu nerazvrstanu cestu u Radoboju. Tok potoka Radobojčica može se podijeliti na dva dijela. Nizvodni dio od početka predmetne dionice do stacionaže 0+705 rkm regulirano je korito pravilnog oblika, širine od 0,5 do 2 m i poprečnog nagiba obala oko 1:1,5. Na njega se nadovezuje uzvodni dio potoka od stacionaže rkm 0+705 do stacionaže 1+440, odnosno do kraja dionice. Cijelom dionicom vodotok je obrastao gustom vegetacijom, stoga se predviđaju radovi na uređenju obala korita koji obuhvaćaju i određeno uklanjanje gustog raslinja, grmlja i šiblja. Uklanjanjem raslinja i korijena doći do nastanka neravnina i rupa na obali, stoga se na nizvodnoj dionici nakon uklanjanja raslinja predviđa uređenje obale potoka u nagibu od 1:1,5, provođenjem radova iskopa, zatrpavanja ili poravnanja površina. Tako uređene površine planira se humusirati i zatraviti. Iznimka je dionica od 0+060 do 0+095 (između mosta na ŽC 2122 i kolnog ulaza u privatni objekt) na kojoj su u postojećem stanju obale obložene kamenim nabačajem. Dno korita nizvodno od privatnog kolnog ulaza je betonsko s izvedenim stepenicama. Prostor ispod kolnog ulaza ne predviđa se rušiti, kao ni betonske zidiće koji ga uklapaju u okolni teren. Betonsko dno nizvodno od kolnog prilaza će se ukloniti i postaviti drveni prag. Postojeća obloga od kamenog nabačaja koji nije učvršćen u obalu i djelomično se odlomio u korito planira se sanirati. Predviđa se uklanjanje postojećeg kamenog nabačaja, kao i sloja humusa od 10-15 cm. Podloga će se tada urediti na način da se planira postaviti geotekstil, a na njega postaviti kameni nabačaj promjera zrna od 15 do 30 cm. Prostor između pukotina planira se zapuniti zemljom i zasijati travnom smjesom. Kako bi se što manje utjecalo na prirodno stanje potoka ne predviđa se uklanjanje stabala promjera debla većeg od 20 cm. Budući da se radi o bujičnom potoku uz obale vodotoka zabilježena je pojava fluvijalne erozije. Uočene zone erozije riješit će se lokalno, kako bi se što više zadržao prirodni oblik vodotoka. Stoga se na uzvodnoj dionici potoka predviđa rješenje s ublažavanjem poprečnog pada ugroženog dijela obale i obloga lomljenim kamenom. Na ovaj način sanirala bi se lijeva obala od stacionaže 0+780 do 0+990 radi zaštite lokalne prometnice i stambenih objekata te desna obala od stacionaže 1+065 do 1+185 upravo radi zaštite stambenih objekata uz potok. Uzdužni padovi dijelova potoka na predmetnoj dionici variraju od 2% do čak 20%. Kako bi se na dionicama gdje su veći uzdužni padovi nivelete korita umirio tok, predviđena je izgradnja više manjih niskih pragova. Slična dinamika se već prirodnim putem počela formirati u potoku, gdje kao pragovi služe korijenje drveća ili nakupine kamenja. Prirodne strukture se ne planira rušiti već na postojeće dodati nove. Pragove se planira izvoditi korištenjem drvenog materijala, uporabom materijala uklonjenog pri raskrčivanju obala. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 1 mjesec za vrijeme sušnih razdoblja kad je vodostaj potoka najniži. Planirano izvođenje radova je izvan sezone mriještenja vodenih organizama. Nije predviđeno rušenje ili sanacija postojećih propusta ili mostova na predmetnoj dionici.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županija (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,

2. Općina Radoboj, Radoboj 8, Radoboj,

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.

 

Prilozi:

> Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica
Elaborat zaštite okoliša

Zadnja promjena: 20.1.2021. | Prikazano 511 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
3.3.2021. | Rok: 15.3.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Marjanović, Robert Golub)
1.3.2021. | Rok: 15.3.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Valjavec)
26.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv na raspravu - Tifon d.o.o.
24.2.2021. Obavijest o ishodu Oglasa
18.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (OŠ Side Košutić Radoboj, rekonstrukcija)
| 15.2.2021. Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ
11.2.2021. | Rok: Zavr. Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
| 10.2.2021. Predstavljene aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - statut KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - poslovnik Županijske skupštine
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javna nabava: Javna nabava opreme za školsku sportsku dvoranu OŠ Zlatar Bistrica
3.2.2021. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Šumska vlaka "Stubička Gora"
3.2.2021. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Grobljanska ulica
3.2.2021. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Južna Ivančica
2.2.2021. Plan savjetovanja Krapinsko–zagorske županije s javnošću za 2021. godinu
29.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - donošenje vanjskog plana zaštite i spašavanja Tifon - Zabok
29.1.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - donošenje God. plana uobičajenih mjera za spreč. šteta od divljači
27.1.2021. | Rok: Zavr. Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe - javno savjetovanje
22.1.2021. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu u UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
| 20.1.2021. 816 tis. kn. vrijedni radovi na uređenju Centra za prirodu Zagorje
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009