Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Civilna zaštita Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
29.9.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza „Lojzekov put“

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

       gradnju i zaštitu okoliša

 

KLASA: UP/I-351-01/20-01/17

URBROJ: 2140/01-08-20-4

Krapina, 29. rujna 2020.

 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj” u ime nositelja zahvata Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza “Lojzekov put”, nakon provedenog postupka, donosi

 

R J E Š E N J E

 

          I.         Planirani zahvat Poučna staza “Lojzekov put” nositelja Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, na k.č. 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

        II.        Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

       III.      Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj” je u ime nositelja zahvata Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica podnijela Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza “Lojzekov put” na k.č. 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, podaci o zahvatu i lokaciji zahvata.

 

Upravni odjel je 23.09.2020. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/20-01/17, URBROJ: 2140/01-08-20-2).

 

Ministarstvo je dostavilo mišljenje (KLASA: 612-07/20-38/1022, URBROJ: 517-20-2 od 24.09.2020.) da se s obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Nadalje, u mišljenju Ministarstva je također navedeno da se zahvat nalazi i unutar Parka prirode Medvednica te s obzirom na to da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode za isti je potrebno ishoditi uvjete zaštite prirode.

 

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

 

Zahvatom je planirana izgradnja poučne staze ukupne dužine 1.417,43 metara i širine 2 metra na k.č. broj 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje te uspostava četiri odmorišta i postavljanje klupa, stolova, edukativnih ploča sprava za rekreaciju i promatračnice  (površine cca 40 m2). Staza cijelom svojom dužinom prolazi obraslim šumskim zemljištem, a djelomično se nalazi na postojećem putu i postojećoj asfaltiranoj cesti. Predviđeni gorni sloj izrađuje se od drobljenog kamena u debljini od 20 cm u zbijenom stanju, bankina nije predviđena, a predviđena je izrada 9 cijevnih propusta zbog većeg broja uzdužnih nagiba iznad 8%. Zahvat radova izvoditi će se strojno pomoću manjih građevinskih strojeva (mini bager, mini dozer i sl.), a građevinski i ostali radovi u zoni nedostupnoj vozilima izvodit će se ručno na način da ne dolazi do oštećenja ili uklanjanja vegetacije osim one koju je nužno ukloniti (čišćenje prizemne vegetacije i eventualno uklanjanje suhih i oštećenih stabala radi postizanja sigurnosti posjetitelja i bolje vidljivosti). Zadržavati će se postojeće stanje terena i okolnih sklopova  šumske dendroflore, izvan koridora građenja staze uz iznimku uklanjanja prizemnog rašća u zoni od 4 metra duž staze sa svake strane gledano od središnje linije staze. Radovi se planiraju provoditi u ranojesenskom razdoblju, u trajanju od 3 do 5 mjeseci, a iznimno u proljeće.

 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR2000583 Medvednica. 

 

Na dijelu planiranog zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip POVS HR2000583 Medvednica 91KO Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) (na otprilike 560 metara duljine staze), dok se ostatak predmetne staze ne nalazi na području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova. Također, područje obuhvata zahvata predstavlja pogodno stanište za brojne ciljne vrste navedenog POVS koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz šume (primjerice jelenak, velika četveropjega cvilidreda, mirišljavi samotar, alpinska strizibuba, žuti mokač i ciljne vrste šišmiša). S obzirom na to da je zahvatom planirano uređenje djelomično postojećih staza te postavljanje pojedinih elemenata staze kao što su klupe, edukativne ploče, sprave za rekreaciju i promatračnica na malim površinama uz minimalno uklanjanje vegetacije u obliku niskog raslinja te na ukupnu površinu navedenog ciljnog stanišnog tipa unutar predmetnog POVS (oko 4040 ha) i pogodnih staništa za navedene vrste (više od 15700 ha šumskih staništa) i da se zahvatom potencijalno zalazi u njihovo pogodno stanište na vrlo maloj površini, ti gubitci se smatraju zanemarivima te se radi o utjecaju koji nije značajan.

 

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

Prema članku 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

 

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

 

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu  gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

 

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

 

 

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ

 

 

DOSTAVITI:

  1. Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica
  2. Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj”, Toplička cesta 80, Donja Stubica
  3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80
  4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
  5. Evidencija, ovdje
  6. Pismohrana, ovdje

Prilozi:

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"

Zadnja promjena: 30.9.2020. | Prikazano 1215 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
6.5.2021. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Retencija Reka (Donja Stubica)
| 24.4.2021. Ronioci i ove godine čistili Bajere u Bedekovčini
21.4.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivanka Martinić)
18.4.2021. Sklopljen Sporazum o provođenju Međunarodnog programa Eko škole
16.4.2021. Plan stambenog zbrinjavanja za 2021. godinu za područje KZŽ
16.4.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Ranogajec)
9.4.2021. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
| 1.4.2021. Fotonaponska elektrana na OB Zabok–referenca za uspješno, kvalitetno i napredno!
30.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP - spojni vod Poznanovec)
17.3.2021. Informacija o započinjanju postupka - farma koka
14.3.2021. | Rok: Zavr. Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja DC233
3.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Marjanović, Robert Golub)
1.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Valjavec)
26.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv na raspravu - Tifon d.o.o.
24.2.2021. Obavijest o ishodu Oglasa
18.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (OŠ Side Košutić Radoboj, rekonstrukcija)
| 15.2.2021. Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ
| 10.2.2021. Predstavljene aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javna nabava: Javna nabava opreme za školsku sportsku dvoranu OŠ Zlatar Bistrica
3.2.2021. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Šumska vlaka "Stubička Gora"
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009