Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
15.5.2020.  | Novosti

Odobrena humanitarna akcija "Zajedništvom obrtnika za pomoć stradalima u potresu"

Odobrava se organizatoru humanitarne akcije Udruženju obrtnika gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice provođenje humanitarne akcije pod nazivom Zajedništvom obrtnika za pomoć stradalima u potresu.

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji nalazi se u prilogu ispod teksta.

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade            

KLASA: UP/I- 550-04/20-02/03
URBROJ: 2140/01-09-20-10
Krapina,   14. svibnja 2020.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 17. i 18. Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine” broj 102/15. i 98/19. - u daljnjem tekstu: Zakon o humanitarnoj pomoći) povodom zahtjeva Udruženja obrtnika gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, sa sjedištem u Donjoj Stubici, Matenačka 6, u predmetu izdavanja odobrenja za provođenje humanitarne akcije donosi

R J E Š E N J E

1. Odobrava se organizatoru humanitarne akcije Udruženju obrtnika gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, sa sjedištem u Donjoj Stubici, Matenačka 6,  upisanom u Registar udruženja obrtnika OKKZŽ  pod registarskim brojem: 01/95, OIB: 03567928740, provođenje humanitarne akcije pod nazivom Zajedništvom obrtnika za pomoć stradalima u potresu prikupljanjem sredstava na posebnom računu za pomoć kod obnove kuća obiteljima stradalim u potresu, sukladno dostavljenom Planu provođenja humanitarne akcije, u vremenu od 15. svibnja 2020. godine do 15. kolovoza 2020. godine.

2. Humanitarnoj akciji iz točke I. dodjeljuje se oznaka vrste „KAT“ te će se u evidenciji humanitarnih akcija upisati pod evidencijskom oznakom: KZŽ-HA/KAT-20-3.

3. Izvršnošću ovog rješenja organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije „Smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem“.

4. Sredstava u okviru humanitarne akcije iz točke 1. prikupljat će se na računu za humanitarnu akciju broj:  HR7923600001502756898 otvorenom kod  Zagrebačke banke.

5. Organizator humanitarne akcije dužan je ovom tijelu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije vezane uz provedenu humanitarnu akciju na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj: 120/15).

6. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Udruženje obrtnika gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, sa sjedištem u Donjoj Stubici, Matenačka 6, podnijelo je zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije dostavljena je slijedeća dokumentacija:

  • dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju broj: HR7923600001502756898 otvorenom kod Zagrebačke banke;
  • dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Registar udruženja obrtnika Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije pod registarskim brojem: 01/95, OIB: 03567928740;
  • potvrda porezne uprave o izvršenoj obvezi plaćanja dospjelih poreznih obveza, te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje KLASA: 034-04/20-10/497, URBROJ: 513-07-02-03-20-2 od 04. svibnja 2020. godine;
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak broj Su-Ukp-38758/2020 od 28. travnja 2020. godine za odgovornu osobu u pravnoj osobi:
  • plan provođenja humanitarne akcije iz kojeg je utvrđeno da se humanitarna akcija pod nazivom Zajedništvom obrtnika za pomoć stradalima u potresu planira organizirati u vidu prikupljanja sredstava na posebnom računu za pomoć kod obnove obiteljima koje su nastradale u potresu 22. ožujka 2020. godine. Područje održavanja humanitarne akcije je Krapinsko-zagorska županija, grad Donja Stubica te općine Gornja Stubica i Marija Bistrica:
  • plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći iz kojeg je vidljivo da će se od sredstava prikupljenih na računu kupiti potreban materijal i oprema za obnovu i popravak prostora obiteljima koje su nastradale u potresu 22.03.2020. godine. Članovi udruženja odradit će osobno sve potrebne radove.

Iz dostavljenog plana provođenja humanitarne akcije ovo je tijelo utvrdilo da planirane aktivnosti opravdavaju svrhu humanitarne akcije, a da se za organizaciju iste ne planiraju troškovi.

Od strane ovog Ureda po službenoj dužnosti pribavljeni su dokazi o prekršajnoj i kaznenoj neosuđivanosti organizatora humanitarne akcije i odgovorne osobe organizatora humanitarne akcije sukladno članku 18. Zakona o humanitarnoj pomoći.

Uvidom u zaprimljenu i pribavljenu dokumentaciju te podatke navedene u zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije utvrđeno je da Udruženje obrtnika gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, sa sjedištem u Donjoj Stubici, Matenačka 6, ispunjava sve uvjete propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći za donošenje rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije pod nazivom Zajedništvom obrtnika za pomoć stradalima u potresu, u vremenu od 15. svibnja 2020. do 15. kolovoza 2020. godine, prikupljanjem novčanih sredstava na računu.

Organizator humanitarne akcije po izvršnosti ovog rješenja,  logotip humanitarne akcije preuzima na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, http://www.mdomsp.hr/logotipi_humanitarnih_akcija

Organizator humanitarne akcije dužan je ovom tijelu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije vezane uz provedenu humanitarnu akciju na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 120/15 i 98/19).

Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju na temelju članaka 17. i 18. Zakona o humanitarnoj pomoći odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Točka 6. izreke ovoga rješenja temelji se na članku 20. stavku 2. Zakona o humanitarnoj pomoći.

Ovo rješenje kao i eventualno uložena žalba oslobođeni su naplate upravne pristojbe temeljem odredbe članka 9. stavka 2. točke 25. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba se podnosi putem ovog Upravnog odjela u pisanom obliku neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu sukladno članku 106. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09).

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

> Rješenje
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Zadnja promjena: 23.9.2020. | Prikazano 2309 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009