Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
16.1.2018.

Upute i obrasci za pružatelje socijalnih uluga

Upute i obrasci za pružatelje socijalnih uluga.

DOM SOCIJALNE SKRBI/CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI/CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI

(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici, odrasle osobe s invaliditetom i usluge pomoći u kući)

Dom socijalne skrbi/centar za pružanje usluga u zajednici/centar za pomoć u kući mogu osnovati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba aktom za koji ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi utvrđuje usklađenost sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.

Postupak otvaranja

- donošenje akta o osnivanju

- podnošenje zahtjeva za utvrđenjem usklađenosti sa zakonom

- upis u sudski registar nadležnog trgovačkog suda

- osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

- podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom nadležnom upravnom odjelu jedinice područne (regionalne) samouprave/Grada Zagreba;

- ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);

- donošenje odluke (rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta)

- podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju

- obavještavanje centra za socijalnu skrb

 

DRUGI PRUŽATELJI

(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici, odrasle osobe s invaliditetom i usluge pomoći u kući)

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, osim udruga registriranih isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj se pružaju socijalne usluge za više od 20 korisnika mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba, odnosno obrt pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati uvjete iz članka 154. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, osima ako pruža samo usluge pomoći u kući.

Organizacijska jedinica mora imati i stručno vijeće ako ima najmanje pet stručnih radnika.

Postupak otvaranja

- osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

- podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom nadležnom upravnom odjelu jedinice područne (regionalne) samouprave/Grada Zagreba;

- ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);

- donošenje odluke (rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta)

- podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju

- obavještavanje centra za socijalnu skrb

 

OBITELJSKI DOM

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetero djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge.

Uslugu u obiteljskom domu pruža jedan punoljetan član obitelji – predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s propisanim uvjetima.

Članovi obitelji pružatelja usluga mogu sudjelovati u pružanju usluge u obiteljskom domu i bez zasnivanja radnog odnosa, pod uvjetima propisanim Pravilnom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15).

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac. 

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brisu o korisniku mora:

biti hrvatski državljanin i imati sposobnost potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika

imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

Stranci mogu pružati usluge u obiteljskom domu prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj ako uz ostale uvjete znaju hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom usluge u obiteljskom domu.

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi; usluge u obiteljskom domu ne mogu se pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb. Usluge ne može pružati osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

Fizička osoba može početi s pružanjem usluga u obiteljskom domu nakon upisa u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

Postupak otvaranja obiteljskog doma

- osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

- podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom nadležnom upravnom odjelu jedinice područne (regionalne) samouprave/Grada Zagreba;

- ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);

- donošenje odluke (rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta)

- podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju

- obavještavanje centra za socijalnu skrb.

Prilozi:

> Upute uz zahtjeve
> Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga
> Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu
 

Zadnja promjena: 16.1.2018. | Prikazano 9758 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009