Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
19.7.2016.  | Natječaji i javni pozivi

Baltazar 3 - javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Krapinsko-zagorska županija s partnerima u projektu raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama - partnerima u projektu Baltazar 3.

ŽUPAN
KLASA: 602-01/16-01/14
URBROJ: 2140/01-02-16-12
Krapina, 14. srpnja 2016. 

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta "Baltazar 3" prijavljenog na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.", u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju. Projektom će se izravno utjecati na poboljšanje integracije učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav osnovnih i srednjih škola, te njihovu uspješniju socijalnu uključenost i emocionalno funkcioniranje.

Slijedom navedenog, Krapinsko-zagorska županija s partnerima u Projektu raspisuje 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU "BALTAZAR 3"

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su partneri u projektu "Baltazar 3". 

POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba: 53

Mjesto rada: osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Prijevoz na rad: djelomično

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:

 • završena najmanje srednja škola,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.

Prednost će imati osobe:

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
 • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnike u nastavi,
 • s iskustvom u volontiranju.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE 

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta "Baltazar 3".

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu uvođenja u rad, u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi.

Odgovarajućim programom uvođenja u rad smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje, karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća), podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći), suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima, prava učenika s teškoćama u razvoju.

S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prilikom sklapanja ugovora o radu, kandidati će biti upućeni na zdravstveni pregled za osobe koje obavljaju poslove u školama.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,
 • dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi,
 • dokaz o završenom odgovarajućem programu uvođenja u rad u trajanju od najmanje 20 sati koji je najmanje sadržavao elemente utvrđene ovim Javnim pozivom, a koje kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),
 • dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično).

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Ksavera Šandora Đalskog 4, 49 000 Krapina, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u Projektu „Baltazar 3“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola (moguće se je opredijeliti za najviše pet škola) dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom odabrani kandidati će zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka kako slijedi:

 1. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Budinščina 18/c, 49284 Budinščina – 1 osoba,
 2. Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49228 Brestovec Orehovički – 2 osobe,
 3. Osnovna škola Bedekovčina, Gajeva ulica 13, 49221 Bedekovčina – 1 osoba,
 4. Osnovna škola Đure Prejca, Ratkajeva 8, 49216 Desinić – 1 osoba,
 5. Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec bb, 49225 Đurmanec – 1 osoba,
 6. Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje – 1 osoba,
 7. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica – 1 osobe,
 8. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Hum na Sutli 152/1, 49231 Hum na Sutli – 2 osobe,
 9. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina, Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina – 2 osobe,
 10. Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Ivana Vrencea 1, 49000 Krapina – 3 osobe,
 11. Osnovna škola Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec – 2 osobe,
 12. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Lijepe naše 41, 49290 Klanjec – 2 osobe,
 13. Osnovna škola Konjščina, Ulica Matije Gupca 6, 49282 Konjščina – 1 osoba,
 14. Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125, 49294 Kraljevec na Sutli – 1 osoba,
 15. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor, Trg Svete Ane 28, 49253 Lobor – 1 osoba,
 16. Osnovna škola Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće – 1 osoba,
 17. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok – 3 osobe,
 18. Osnovna škola Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, 49247 Zlatar Bistrica – 2 osobe,
 19. Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar, Vladimira Nazora 1, 49250 Zlatar – 1 osoba,
 20. Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica – 2 osobe,
 21. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan, Mihovljan bb, 49252 Mihovljan – 2 osobe,
 22. Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače – 2 osobe,
 23. Osnovna škola Oroslavje, Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje – 2 osobe,
 24. Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada, Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada – 3 osobe,
 25. Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Radoboj 21, 49232 Radoboj – 2 osobe,
 26. Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49233 Sveti Križ Začretje – 3 osobe,
 27. Osnovna škola Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5a, 49244 Stubičke Toplice – 1 osoba,
 28. Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj 54, 49215 Tuhelj – 1 osoba,
 29. Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada – 1 osoba,
 30. Srednja škola Konjščina, Matije Gupca 5, 49282 Konjščina – 1 osoba,
 31. Srednja škola Zabok, Ivana i Cvjete Huis 2, 49210 Zabok – 2 osobe,
 32. Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar – 1 osoba,
 33. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok – 1 osoba.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaka odgojno-obrazovna ustanova otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po odgojno-obrazovnim ustanovama. 

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

ŽUPAN

Željko Kolar

Prilozi:

Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 19.7.2016. | Prikazano 9139 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009