Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
5.3.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Nabava sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala

Predmet nabave su sredstva za čišćenje i potrošni sanitarni materijal, prema Popisu sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala.
                  
         REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 406-07/10-01/09
URBROJ: 2140/01-13-10-1
U Krapini, 4. ožujka 2010.
 
Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba, radova i usluga za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 32/09.), pročelnica Službe za zajedničke poslove objavljuje
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave
sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala
 
 
Predmet nabave: sredstva za čišćenje i potrošni sanitarni materijal, prema Popisu sredstava za
čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti i pod uvjetima
kako je dano u Prijedlogu Ugovora o nabavi sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog
materijala.
 
Razdoblje za koje se roba nabavlja:  od dana sklapanja Ugovora do 31. prosinca 2010.
godine
 
Mjesto isporuke robe: Krapina, Magistratska ulica 1, skladišne prostorije Krapinsko-zagorske
županije
 
Načini podnošenja punude: 
 
· poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Služba za zajedničke poslove, 49000 Krapina, Magistratska 1,  s naznakom „Nabava sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala“,
· telefaksom, na broj 049/329-255,
· elektroničkom poštom na adresu: bagatelna-nabava©kzz.hr ,
· neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
 
Rok podnošenja ponude: 11. ožujka 2010. godine.
 
Obavezni sadržaj ponude:
· osnovni podatci o ponuditelju – naziv tvrtke, osobni identifikacijski broj, sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresa (ako postoji),
· original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti, iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
· ukupna cijena bez poreza na dodanu vrijednost,  prema Popisu sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
 
Kriterij za odabir ponude: najniža ukupna cijena bez poreza na dodanu vrijednost, prema
Popisu sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala koji se nalazi u prilogu ove
Obavijesti.
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan
 
Napomena:
Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga
potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili
elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo.        
                       
Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće  biti   dostavljeni
traženi prilozi neće se razmatrati.
                        
U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava sredstava za
čišćenje i potrošnog sanitarnog materijalabiti će ugovorena neposredno o ćemu će biti
objavljena obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije
ponude.

Kontakt osobe:
Krešimir Božić
tel: 049/329-253
Email: kresimir.bozic©kzz.hr 

Petra Vrančić
tel: 049/329-253
Email: petra.vrancic©kzz.hr 
 
P R O Č E L N I C A
Petra Vrančić Lež v.r.
 
Obavijest o pristiglim ponudama možete preuzeti ispod teksta.
 
Prilog:
1.   Popis sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala
2.   Prijedlog Ugovora o nabavi sredstava za čišćenje i potrošnog sanitarnog materijala
 

Prilozi:

> Obavijest
> Popis
> Ugovor
> Obavijest o pristiglim ponudama

Zadnja promjena: 5.3.2010. | Prikazano 2180 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009