Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
23.3.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Nabava pisača

Predmet nabave je pisač CANON image PROGRAF iPF 750. Rok isporuke je 10 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena za predmet nabave.
               
 
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
 
KLASA: 406-01/10-01/ 01
URBROJ: 2140-20-01-10-1
U Krapini, 23. ožujak  2010.
 
Temeljem članka 20. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko zagorske Županije („Službeni glasnik  Krapinsko - zagorske županije“ broj 10/08), ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko - zagorske županije  objavljuje
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave pisača
CANON image PROGRAF iPF 750
 
Predmet nabave: pisač CANON image PROGRAF iPF 750
 
Rok isporuke: 10 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
 
Mjesto isporuke: Krapina, Krambergerova 1
 
Načini podnošenja punude: 
- poštom, na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, 49000 Krapina, Magistratska 1,  s naznakom „Nabava pisača“,
- telefaksom, na broj 049/382-149,
- elektroničkom poštom na adresu: snjezana.zigman©kzz.hr ,
- neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
 
Rok za podnošenje ponude:   26. ožujak 2010. godine.
 
Obavezni sadržaj ponude:
- osnovni podaci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj,
- sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail     adresa (ako postoji),
- original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti, iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
- cijena predmeta nabave iskazana bez poreza na dodanu vrijednost i s porezom na dodanu vrijednost,
- izjava o duljini garantnog roka za predmet nabave.
 
Kriterij za odabir ponude:
- najniža cijena za predmet nabave, bez PDV – a,
- ukoliko će više ponuda sadržavati istu najnižu cijenu, kao najpovoljnija će biti odabrana ponuda ponuditelja koji će ponuditi dulji garantni rok za predmet nabave,
- ukoliko će više ponuda sadržavati istu najnižu cijenu i ako oba ponuditelja ponude garantni rok istog trajanja, kao najpovoljnija biti će odabrana ponuda ponuditelja čija je ponuda prva zaprimljena kod naručitelja.
 
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: ravnateljica
 
Napomena: Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga
potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili
elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo. 
Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće  biti dostavljeni traženi
prilozi neće se razmatrati. U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana
ponuda, nabava predmeta nabave biti će ugovorena neposredno o ćemu će biti objavljena
obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije ponude.
 
Kontakt osobe:
Snježana Žigman
tel: 049/382-145
e-mail: snjezana.zigman©kzz.hr
 
Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude možete preuzeti ispod teksta.
 
                                                                                              RAVNATELJICA
                                                                                             Snježana Žigman, dipl.ing.

Prilozi:

> Obavijest o početku postupka nabave
> Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude
> Obavijest o dopuni Obavijesti o donošenju odluke o izboru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 23.3.2010. | Prikazano 1015 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009